INFORMACJA  DOTYCZĄCA WYKAZU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków delegatura w Bielsku-Białej przekazał Wójtowi Gminy Goleszów  w dniu 24 listopada 2010 r. wykaz zabytków nieruchomych, wyznaczonych do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków, zgodnie z regulacją zawartą w art.7 ustawy z dnia 18 marca 2010r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zmianie niektórych innych ustaw ( Dz.U. Nr 75 z 2010r., poz. 474).

 

Gminna Ewidencja Zabytków znajduje się na Stronie Głównej Urzędu w zakładce            Turystyka>>Zabytki

 

Dnia 31 stycznia 2012 r. Kierownik Delegatury w Bielsku-Białej przekazał Wójtowi Gminy Goleszów załączniki graficzne dotyczące lokalizacji nieruchomych zabytków archeologicznych, o których mowa w art. 7 w/w ustawy.

Wszelkich informacji dotyczących lokalizacji zabytków archeologicznych udziela

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach

Delegatura w Bielsku-Białej

ul. Powstańców Śląskich 6, 43-300 Bielsko-Biała

tel. 33/ 812 37 74