Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 

W dniu 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

Przez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

1)   udostępnionych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Goleszów www.goleszow.bip.net.pl;

2)   udostępnionych w serwisie internetowym Urzędu Gminy Goleszów www.goleszow.pl;

3)   przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek:

przekazanie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystania następuje na wniosek, gdy:

1)      informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Goleszów;

2)      informacja została udostępniona w inny sposób i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;

3)      wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;

4)      została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek powinien spełniać warunki formalne określone w ustawie o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

 

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji:

1.    udostępnionych na stronie BIP i w serwisie internetowym Urzędu Gminy Goleszów:

jeżeli dla danej informacji udostępnionej w w/w sposób nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

1)   poinformowania o pochodzeniu informacji publicznej od Urzędu Gminy Goleszów, czasie wytworzenia informacji publicznej przez Urząd Gminy Goleszów i czasie pozyskania informacji od Urzędu Gminy Goleszów;

2)   poinformowania Urzędu Gminy Goleszów o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;

2.    przekazanych na wniosek: zostaną określone odrębnie dla każdego wniosku i przekazane wnioskodawcy.

3.    Urząd Gminy Goleszów nie ponosi odpowiedzialności za informacje sektora publicznego przetworzone przez podmiot ponownie je wykorzystujący oraz za dalsze udostępnienie informacji z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę, a także za informacje uzyskane w sposób inny niż pozyskanie ich ze strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej lub z pominięciem procedury wnioskowej. 

 

Opłaty za ponowne wykorzystywanie:

1.    Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego udostępnionych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i w serwisie internetowym Urzędu Gminy Goleszów jest bezpłatne.

2.     W przypadku złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Urząd Gminy Goleszów może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

3.    Rozpatrzenie nietypowego wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego podlegać będzie opłacie w wysokości uwzględniającej w szczególności: koszty materiałów użytych w celu przygotowania informacji, czas poświęcony na przygotowanie informacji, koszty przekazania informacji wnioskodawcy.

 

Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

1.    Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informacje o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Wójta Gminy Goleszów o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu Wójt Gminy Goleszów, w drodze decyzji rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

2.    Od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Goleszów.