Rada Gminy uchwaliła następujący zakres działania Komisji Finansów i Inwestycji:

1) opiniowanie spraw dotyczących:

a)  realizacji inwestycji gminnych,

b) projektów budżetu Gminy,

c) wykonania budżetu Gminy,

d) zmian budżetu Gminy,

e) lokalnych projektów inwestycyjnych pod kątem zdolności finansowej Gminy,

2) sporządzanie i przedstawianie Radzie Gminy rocznych sprawozdań z działalności komisji.