Rozdział 6.

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

 

§ 72.

1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz trzech członków.

2. Rada wybiera i odwołuje Przewodniczącego komisji Rewizyjnej, jego zastępcę oraz pozostałych

członków komisji w głosowaniu jawnym.

§ 73.

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje prace Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady a w

szczególności:

1)opracowuje projekty planów pracy Komisji,

2)ustala terminy i porządek obrad posiedzeń,

3)czuwa nad przebiegiem posiedzeń i należytym ich przygotowaniem,

4)zapewnia członkom Komisji otrzymywanie w odpowiednim czasie należycie przygotowanych materiałów.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania , zadania wykonuje Zastępca.

§ 74.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których

może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.

2. W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków

decyduje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.

4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się do Rady w terminie 3 dni od uzyskania

informacji o wyłączeniu.

2. Zasady kontroli

§ 75.

1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek

pomocniczych Gminy pod względem.

1)legalności,

2)gospodarności,

3)rzetelności,

4)celowości,

2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym

wykonanie budżetu Gminy.

§ 76.

Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym

w uchwałach Rady.

§ 77.

1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym

przez Radę.

2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli nie objętej planem, o jakim mowa w ust.

1.

§ 78.

1. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od

poszczególnych czynności kontrolnych.

2. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.

3. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 1-2 wykonywane są niezwłocznie.

4. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej

decyzji przez Radę.

 

§ 79.

1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu

faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę

kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 75 ust. 1.

2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być

wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne

wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

3. Tryb kontroli

§ 80.

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego

przeprowadzenia kontroli.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie

kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym

wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2,

obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.

4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych

i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 3.

§ 81.

Czynności kontrolne wykonywane są w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

4. Protokoły kontroli

§ 82.

1. Komisja Rewizyjna niezwłocznie sporządza z przeprowadzonej kontroli protokół pokontrolny,

obejmujący:

1)nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,

2)termin przeprowadzenia kontroli,

3)określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

4)imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,

5)przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzone

nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających

ustalenia zawarte w protokole,

6)podpisy kontrolujących członków Komisji Rewizyjnej i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę

o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.

7)W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on

obowiązany do złożenia – w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

2. Protokół pokontrolny zawiera wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości

stwierdzonych w wyniku kontroli.

§ 83.

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące

kontroli i jej wyników.

2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi

kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

§ 84.

Protokół pokontrolny sporządza się w czterech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania

protokołu – otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Wójt i kierownik

kontrolowanego podmiotu.

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§ 85.

1. Komisja Rewizyjna pracuje według półrocznych planów pracy, które przedstawia Radzie do akceptacji

w grudniu i czerwcu każdego roku.

2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:

1)oznaczenie miesiąca, w którym odbędzie się posiedzenie,

2)wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli.

3. Rada zatwierdza całość lub część planu pracy Komisji Rewizyjnej; przystąpienie do wykonywania

kontroli może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.

§ 86.

1. Komisja Rewizyjna składa Radzie półroczne sprawozdanie ze swojej działalności.

2. Sprawozdanie powinno zawierać:

1)liczbę, przedmiot przeprowadzonych kontroli,

2)wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,

3)ocenę wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium.

 

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

§ 87.

1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie

z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej na wniosek członków Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej

posiedzenia osoby w charakterze biegłych, ekspertów lub świadków.

3. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być podpisany przez

Przewodniczącego Komisji.

§ 88.

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu

Komisji w głosowaniu jawnym.

§ 89.

Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.

§ 90.

1. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową

w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.

2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy

i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej Wójta Gminy do zawarcia

stosownej umowy.

§ 91.

1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie

zainteresowane komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie

ich właściwości rzeczowej.

2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń

dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady

o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej

kontrolą.

4. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli, prowadzonej przez Komisję Rewizyjną stosuje

się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału bez prawa głosowania nad wnioskami pokontrolnymi.

5. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego

ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.

§ 92.

Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.