W 2022 roku do Wójta Gminy Goleszów wpłynęło 8 petycji. Wszystkie petycje spełniały wymogi formalne i dotyczyły następujących spraw:

·         remontu nawierzchni ul. Spółdzielczej w Goleszowie,

·         poprawy efektywności energetycznej poprzez optymalizację wydatków związanych z kosztami zakupu energii,

·         umieszczenia na stronie gminy infografiki Polskiego Stowarzyszenia Produkcji Styropianu o postępowaniu z odpadami ze styropianu,

·         utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy,

·         usunięcia znaku zakazu przy wjeździe na ul. Ożany w Cisownicy

·         modernizacji oraz rozbudowy sieci wodociągowej przy ul. Szerokiej w Goleszowie

·         utworzenia oddziałów zmilitaryzowanych Samoobrony Gminnej oraz zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca gminy,

·         zapewnienia bezpośredniego dostępu do danych przestrzennych i ich zbiorów za pośrednictwem usługi pobierania WFS dla wszystkich obowiązujących w gminie aktów planowania przestrzennego.

Petycje rozpatrywano w ustawowym terminie, bez zbędnej zwłoki, o czym były informowane podmioty, które je składały.