W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. do Wójta Gminy Goleszów wpłynęło 9 petycji. Ze względu na braki formalne 1 petycja pozostawiona została bez rozpatrzenia, o czym poinformowano podmiot wnoszący petycje. Jednocześnie złożone pismo zostało potraktowane jako wniosek w procesie opracowywania planów inwestycyjnych gminy.

Rozpatrzone petycje zostały złożone miedzy innymi w sprawach:

1)    montażu oświetlenia przy ul. Zielonej w Goleszowie;

Wnoszących petycję poinformowano, że montaż lamp na ul. Zielonej w Goleszowie został uzgodniony z dokładnym wskazaniem lokalizacji przez Radę Sołecką. Po opracowaniu dokumentacji technicznej Gmina Goleszów będzie ubiegać się o środki zewnętrzne.

2)    budowy wiaty przystankowej przy ul. Kozakowickiej w Kozakowicach Górnych;

Wnoszących petycję poinformowano, że Gmina Goleszów prowadzi rozmowy z zarządcą drogi – Powiatowym Zarządem Dróg Publicznych w Cieszynie w sprawie wskazania lokalizacji posadowienia wiaty przystankowej przy ul. Kozakowickiej w ciągu drogi powiatowej.

3)    montażu lamp przy ul. Marglowej i ul. Sportowej w Goleszowie;

Wnoszących petycję poinformowano, że Gmina Goleszów ubiega się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetleni ulicznego Gminy Goleszów” mającego na celu wymianę istniejących opraw ulicznych na energooszczędne oprawy LED. Poinformowano również, że po zrealizowaniu wymiany opraw ulicznych będzie prowadzona rozbudowa linii oświetlenia ulicznego Gminy Goleszów.

4)    stosowania przez Gminę Goleszów środków do dezynfekcji

Wnoszącego petycję poinformowano, że Gmina Goleszów przy zakupie środków dezynfekcyjnych brała pod uwagę ich jakość oraz, że przy zakupie kolejnych środków zwrócona zostanie uwaga na zagrożenia związane z korzystaniem z produktów biobójczych posiadających tymczasowe pozwolenia na wprowadzenie do obrotu. Ponadto poinformowano, że wszystkie zakupy dokonywane ze środków publicznych są realizowane w sposób oszczędny, racjonalny w oparciu o zasady uczciwej konkurencji oraz zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

5)    programu edukacyjnego „Przygotujmy lepszy świat”

Wnoszącego petycję poinformowano, że treść petycji została przekazana do wszystkich podległych szkół podstawowych i zespołów szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Goleszów oraz opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Goleszów.

6)    akcji „Się gra się ma …Playroom z Wyoraźni”;

Wnoszącego petycję poinformowano, że treść petycji została przekazana wszystkim dyrektorom szkół podstawowych, zespołu szkolno-przedszkolnego i placówek wsparcia dziennego.

7)    certyfikatów zakupionych przez Gminę Goleszów maseczek i płynów do dezynfekcji;

Wnoszącego petycję poinformowano o wysokości wydatkowanych środków na maseczki i płyny dezynfekcyjne, podano rodzaje zakupionych środków oraz użytkowników, którzy korzystali z powyższych środków dezynfekcyjnych.

8)    urządzeń wykorzystywanych w domach pomocy społecznej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Wnoszącego petycję poinformowano, że treść petycji została przekazana do Domów Pomocy Społecznej, które funkcjonują na terenie Gminy Goleszów.