W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. do Wójta Gminy Goleszów wpłynęło 9 petycji.

Ze względu na braki formalne 4 petycje pozostawiono bez rozpatrzenia, o czym poinformowano podmioty wnoszące petycje.

Rozpatrzone petycje zostały złożone miedzy innymi w sprawach:

1)      wykonania trwałej nawierzchni na ul. Cisowej od nr 104 do nr 110 w Cisownicy

Wnoszących petycję poinformowano, że w budżecie Gminy Goleszów na 2019 r. nie zostały przewidziane środki finansowe, na modernizacje ww. drogi i możliwe będzie tylko wykonanie napraw najbardziej zdegradowanych fragmentów drogi materiałem kamiennym.

2)      analizy wydatków urzędu w obszarze usług telekomunikacyjnych;

Wnoszącego petycję poinformowano, że Urząd Gminy Goleszów na bieżąco analizuje koszty usług telekomunikacyjnych świadczonych przez poszczególnych operatorów.

3)  zaplanowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przedmiocie modernizacji parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa

Wnoszącego petycję poinformowano, że ze względu na brak środków finansowych w budżecie gminy nie jest możliwe zaplanowanie i przeprowadzenie takiego postępowania.

4)      wykonania sieci wodociągowej przy ul. Radoniowej w Goleszowie

Wnoszących petycję poinformowano, że. Gmina Goleszów w 2020 roku zleci opracowanie projektu wodociągu.

5)      zainstalowania oświetlenia ulicznego na ul. Kolejowej w Goleszowie

Wnoszących petycję poinformowano, że oświetlenie zlokalizowane na ul. Kolejowej, biegnące od ul. Cieszyńskiej przez teren dworca kolejowego Goleszów Górny, jest własnością Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna i już w 2018 roku Gmina Goleszów wystosowała do spółki PKP S.A. pismo w zakresie przedmiotowego oświetlenia, które jednak pozostało bez odpowiedzi. W 2020 roku planowane jest wykonanie szczegółowej inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Goleszów wraz z audytem energetycznym, a w oparciu o powyższe dokumenty ma zostać przygotowany projekt techniczny modernizacji i optymalizacji oświetlenia ulicznego.