Do zakresu działania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego należy:

1) rozpatrywanie i opiniowanie spraw z zakresu:

a) ładu przestrzennego,

b) ochrony środowiska i przyrody, w tym planowania i realizacji inwestycji proekologicznych,

c) gospodarki wodnej i zaopatrzenia w wodę,

d) kanalizacji i ścieków komunalnych,

e) utrzymania czystości i porządku w gminie,

f) dróg gminnych, ulic i mostów oraz oświetlenia ulicznego,

g) rolnictwa i leśnictwa,

h) gospodarowania mieniem komunalnym,

i) utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej;

2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych przez Radę Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy lub wnoszonych przez członków komisji.