Do zakresu działania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych  należy:

1) rozpatrywanie i opiniowanie spraw z zakresu:

a) edukacji publicznej i funkcjonowania placówek oświatowych,

b) kultury,

c) sportu, turystyki i rekreacji,

d) inwestycji przeprowadzanych w placówkach oświatowych, obiektach sportowych i obiektach zajętych pod działalność instytucji kultury,

e) ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

f) ochrony zdrowia,

g) pomocy społecznej,

h) polityki prorodzinnej,

i) gospodarki mieszkaniowej,

j) współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

k) promocji gminy,

l) porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,

m) wdrażania programów mających na celu zwiększenie aktywności mieszkańców w sferze publicznej;

2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych przez Radę Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy lub wnoszonych przez członków Komisji.