Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

§ 78a. W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzi 5 radnych. Przepisy § 59 ust. 2 do § 62 stosuje się odpowiednio.

§ 78b. Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy analiza i opiniowanie skierowanych do Rady skarg, wniosków i petycji.

§ 78c. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, badając sprawę i prowadząc postępowanie wyjaśniające w związku ze złożoną skargą, wnioskiem lub petycją, może:

1) wystąpić do Wójta lub kierownika gminnej jednostki organizacyjnej z wnioskiem o zajęcie stanowiska;

2) zebrać materiały, informacje, wyjaśnienia.

2. Wójt lub kierownik gminnej jednostki organizacyjnej jest zobowiązany do przedkładania dokumentów, materiałów lub wyjaśnień co do stanu faktycznego i prawnego spraw podnoszonych w skardze, wniosku lub petycji, nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisma komisji w tej sprawie.

3. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wydaje opinię w formie uchwały przyjętej w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów oraz przekazuje ją przewodniczącemu Rady.

§ 78d. Jeżeli Rada nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji niezwłocznie informuje o tym przewodniczącego Rady.

§ 78e. 1. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zwołuje posiedzenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia skierowania przez przewodniczącego Rady skargi, wniosku lub petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

2. W razie nieobecności przewodniczącego komisji posiedzenia zwołuje zastępca przewodniczącego.

3. Posiedzenia komisji są prawomocne przy obecności co najmniej połowy jej składu.

§ 78f. 1. Z każdego posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w ciągu 24 dni po jego zakończeniu, sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i protokolant.

2. Po sporządzeniu i podpisaniu, protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest dostarczany jej członkom w formie elektronicznej. Członkowie komisji mogą w formie pisemnej zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu w ciągu 4 dni od dnia jego otrzymania. Propozycje poprawek i uzupełnień analizuje przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na podstawie zapisu nagrania z posiedzenia i przedstawia stanowisko na następnym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

3. Podpisany protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zamieszcza się na stronie BIP.

4. Posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji są nagrywane na nośniku danych przechowywanym

przez 6 miesięcy.

§ 78g. 1. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji organizuje prace Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i prowadzi jej obrady, a w szczególności:

1) ustala terminy posiedzeń i porządek obrad;

2) czuwa nad przebiegiem posiedzeń.

2. W razie nieobecności przewodniczącego komisji czynności przewidziane w ust. 1 wykonuje zastępca

przewodniczącego.

§ 78h. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa pisemne sprawozdanie ze swojej działalności za rok poprzedni w terminie do końca stycznia roku następnego oraz najpóźniej na 30 dni przed upływem kadencji Rady.

2. Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powinno zawierać informacje o:

1) ilości posiedzeń w okresie sprawozdawczym;

2) frekwencji członków komisji;

3) obecności na posiedzeniach osób niebędących członkami Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;

4) zmianach w składzie osobowym komisji;

5) liczbie i przedmiocie rozpatrzonych skarg, wniosków i petycji;

6) problemach pojawiających się w toku prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.”;