1) oświaty;

2) kultury;

3) sportu, turystyki i rekreacji;

4) inwestycji przeprowadzanych w placówkach oświatowych, obiektach sportowych i obiektach zajętych pod działalność instytucji kultury;

5) ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

6) promocji Gminy;

7) ochrony zdrowia;

8) pomocy społecznej;

9) polityki prorodzinnej;

10) współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

11) innych, skierowanych do Komisji przez Radę Gminy.