1) budżetu Gminy, jego realizacji i sprawozdań z wykonania budżetu;

2) wieloletniej prognozy finansowej;

3) podatków i opłat;

4) zagospodarowania przestrzennego;

5) programów gospodarczych i rozwojowych Gminy;

6) inwestycji gminnych, z wyłączeniem inwestycji, o których mowa w § 3 pkt 2;

7) ochrony środowiska i przyrody;

8) utrzymania czystości i porządku w Gminie;

9) cmentarzy komunalnych;

10) gospodarki wodnej, wodociągów i zaopatrzenia w wodę;

11) kanalizacji i ścieków komunalnych;

12) dróg gminnych, ulic, mostów oraz organizacji ruchu drogowego;

13) transportu zbiorowego;

14) oświetlenia ulicznego;

15) rolnictwa i leśnictwa;

16) gospodarki nieruchomościami;

17) gospodarki mieszkaniowej;

18) utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej;

19) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej;

20) innych, skierowanych do Komisji przez Radę Gminy.