(prowadzony na podstawie art. 9 ust. 9 g ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379)


I. Nazwa rejestru, ewidencji, archiwum

REJESTR WYDANYCH ZAŚWIADCZEŃ O ZDANYM EGZAMINIE NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

II. Opis danych jakie zawiera
- numer zaświadczenia,

- imię i nazwisko nauczyciela,
- nazwę szkoły, w której nauczyciel pracuje.

III. Podstawa prawna udostępniania danych
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015r. poz. 2058 z późn. zm).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

IV. Sposób i zasady udostępniania danych
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. Nr 205, poz. 1692), dane zgromadzone w rejestrach publicznych, prowadzonych przez Gminę Goleszów, udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne powierzone lub zlecone przez podmiot publiczny.
Dane zgromadzone w rejestrach udostępnia się na pisemny wniosek, spełniający wymagania określone w § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia.

V. Opłaty
Nie pobiera się, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.).

VI. Miejsce udostępnienia

Pokój nr 1, stanowisko ds. oświaty.

VII. Termin załatwienia
Dane udostępnia się nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie.

VIII. Instancja odwoławcza i termin na wniesienie odwołania
Zażalenie na postanowienie o odmowie udostępnienia danych wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, w terminie 7 dni od daty doręczenia.