Do zakresu działania Referatu Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska należy w szczególności:

1) współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej;

2) sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa i współdziałanie z zarządcami obwodów łowieckich w zakresie ochrony zwierzyny bytującej na terenie gminy;

3) współpraca z Inspektoratem Ochrony Roślin w zakresie ochrony roślin i owadów;

4) prowadzenie zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, w tym wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną;

5) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom;

6) prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody, a w szczególności:

a) wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów,

b) wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów;

7) współudział w pracach związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym;

8) udział w rozprawach wodno-prawnych;

9) współpraca z Gminną Spółką Wodną;

10) opracowywanie danych statystycznych z zakresu rolnictwa;

11) wydawanie zaświadczeń oraz spisywanie zeznań świadków w sprawach zaliczenia okresów pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy;

12) prowadzenie działań w zakresie likwidacji zanieczyszczeń środowiska naturalnego;

13) realizacja zadań związanych z usuwaniem azbestu;

14) prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej i współpraca z organizacjami społecznymi działającymi w zakresie ochrony środowiska;

15) realizowanie zadań dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

16) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

17) prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych;

18) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;

19) dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

20) współpraca przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego gminy, sporządzanie projektów uchwał w tym zakresie;

21) współpraca przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie projektów uchwał w tym zakresie;

22) prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

23) sporządzanie wypisów, zaświadczeń i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego gminy;

24) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i przygotowanie wyników tej oceny;

25) prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

26) ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i wydanie stosownych decyzji;

27) przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości;

28) nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości i współudział we wprowadzaniu nazw ulic;

29) wnioskowanie o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;

30) prowadzenie postępowań rozgraniczeniowych;

31) przyjmowanie zawiadomień o zniszczeniu znaków geodezyjnych i budowli triangulacyjnych;

32) sprawozdawczość z zakresu działania referatu;

33) wydawanie, odmowa wydania oraz cofanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działaności w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzat, a także grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;

34) wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką;

35) przygotowywanie uzgodnień do zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wydawanych przez Starostę;

36) wydawanie zezwoleń na przewóz posób w krajowym transporcie drogowym.