OGŁOSZENIE O   ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu 30.05.2008 r. numer ogłoszenia 114893-2008

 

 

 

Nazwa i adres     ZAMAWIAJĄCEGO

Urząd Gminy Goleszów

ul. 1 Maja 5

43-440      Goleszów

tel. 033 479 05 10-13     faks 033 479 05 16

Adres strony internetowej na której zamieszczona jest SIWZ

WWW.goleszow.bip.info.pl

 

Tryb Postępowania

 

Rodzaj zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

Roboty budowlane  CPV 

45214200-2 roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

45214210-5 szkoły podstawowe

45261213-0 kładzenie dachów metalowych

45324000-4 tynkowanie

45442110-1 malowanie budynków

45111240-2 roboty w zakresie odwadniania gruntu

 

Osoby upoważnione do kontaktu

w zakresie merytorycznej części zamówienia – Jerzy Hławiczka -główny specjalista ds. remontów i inwestycji tel. 033 479 38 34 

w zakresie procedury przetargowej  Jan Madzia insp. d.s zam. publicznych  tel. 033 479 05 10 – 13  faks 33 479 05 16 e-mail zamowpub@poczta.onet.pl

Przedmiot zamówienia

Modernizacja budynku Filii Szkoły Podstawowej w Kisielowie z następującym zakresem robót:

1.roboty remontowe połaci dachu na pow. 335

2.wykonanie instalacji odgromowej,

3.odnowienie elewacji budynku,

4.wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

5.wykonanie kanalizacji deszczowej

Możliwość złożenia oferty częściowej

NIE

Możliwość złożenia oferty wariantowej

NIE

Termin wykonania zamówienia

31.10. 2008 roku

Opis warunków udziału w postępowaniu

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

Wymagane wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Kryteria oceny ofert

Cena   100 %

Miejsce i termin składania ofert

23.06.2008 r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy I piętro pokój nr 16

Miejsce i termin otwarcia ofert

23.06.2008 r. godz. 11:00,  I piętro sala posiedzeń

Termin związania ofertą

30 dni

Umowa ramowa

NIE

Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

NIE

 

 

 

Wójt  Gminy  Goleszów