OGŁOSZENIE O   ZAMÓWIENIU

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu 23.05.2008 r. numer ogłoszenia 109176-2008

 

 

 

Nazwa i adres     ZAMAWIAJĄCEGO

Urząd Gminy Goleszów

ul. 1 Maja 5

43-440      Goleszów

tel. 033 479 05 10-13     faks 033 479 05 16

Adres strony internetowej na której zamieszczona jest SIWZ

WWW.goleszow.bip.info.pl

 

Tryb Postępowania

 

Rodzaj zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

Roboty budowlane  CPV 

45214100-1 roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

45223220-4  roboty zadaszeniowe

45324000-4  tynkowanie

45111240-2 roboty w zakresie odwadniania gruntu

Osoby upoważnione do kontaktu

w zakresie merytorycznej części zamówienia – Jerzy Hławiczka -główny specjalista ds. remontów i inwestycji tel. 033 479 38 34 

 

w zakresie procedury przetargowej  Jan Madzia insp. d.s zam. publicznych  tel. 033 479 05 10 – 13  faks 33 479 05 16 e-mail zamowpub@poczta.onet.pl

Przedmiot zamówienia

Modernizacja budynku Przedszkola w Dzięgielowie,ul. Cieszyńska 5 z następującym zakresem robót:

1.roboty remontowe połaci dachu na pow. 467 m2,

2.wykonanie instalacji odgromowej,

3.odnowienie elewacji budynku,

4.wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

5.remont kominów,

6.wykonanie kanalizacji deszczowej

 

Możliwość złożenia oferty częściowej

NIE

Możliwość złożenia oferty wariantowej

NIE

Termin wykonania zamówienia

30.09. 2008 roku

Opis warunków udziału w postępowaniu

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

Wymagane wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Kryteria oceny ofert

Cena   100 %

Miejsce i termin składania ofert

16.06.2008 r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy I piętro pokój nr 16

Miejsce i termin otwarcia ofert

16.06.2008 r. godz. 11:00,  I piętro sala posiedzeń

Termin związania ofertą

30 dni

Umowa ramowa

NIE

Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

NIE

 

 

 

 

 

 

Wójt  Gminy  Goleszów