Goleszów dnia 12 kwietnia 2013r.


ROŚ.6220.2.1.2013.DT
                                         

 

 

Zawiadomienie


    Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Urząd Gminy Goleszów zawiadamia o wszczęciu w dniu 8 kwietnia 2013 roku postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowo – usługowego na usługowo – produkcyjny, zlokalizowanego na parceli nr 1838/7 w Puńcowie w gminie Goleszów. 
    Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r., Nr 199 poz. 1227) organ właściwy do wydania decyzji umożliwia udział społeczeństwa na każdym etapie postępowania.
Informuję również, że w tutejszym urzędzie jest do wglądu wniosek wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia. Możliwość wglądu osoby zainteresowane mają w terminie 21 dni od dnia otrzymania pisma, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do 1000 w Urzędzie Gminy Goleszów w pokoju nr 15. Strony w przedmiotowej sprawie mogą składać uwagi i wnioski w formie pisemnej.
     Zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Goleszów /www.goleszow.bip.net.pl/ oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Goleszowie.