Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), Wójt Gminy Goleszów informuje o możliwości  zapoznania się z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach przeprowadzanej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na „budowie hali produkcyjno -magazynowej z zapleczem biurowo – socjalnym”  zlokalizowanej na parcelach 211/4 i 226/5 przy ul. Folwarcznej w Bażanowicach.”

             

Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu.

 

Wykaz dokumentów w/w  postępowaniu znajduje się w Referacie Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Goleszów przy ul. 1 Maja 5, pok. 15. Wykaz jest dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach  od 9oo  do 11°°.

         Ponadto, informuje się o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowej sprawy. Uwagi i wnioski można składać w Urzędzie Gminy w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.

 

 

Goleszów, dnia 19 czerwca 2012 roku

 

 

Z up. Wójta Gminy Goleszów

Henryk Odias

Kierownik Referatu

Planowania Przestrzennego

i Ochrony Środowiska