Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Urząd Gminy Goleszów zawiadamia o wszczęciu w dniu 15 lutego 2012 roku postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „budowa hali produkcyjno - magazynowej z zapleczem biurowo - socjalnym zlokalizowanej na parcelach 244/4 i 226/5 przy ul. Folwarcznej w Bażanowicach.”

            Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 7.11.08 Nr 199 poz. 1227) organ właściwy do wydania decyzji środowiskowych uwarunkowań umożliwia udział społeczeństwa na każdym etapie postępowania.

Informuję również, że w tutejszym urzędzie jest do wglądu wniosek wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia. Możliwość wglądu osoby zainteresowane mają w godzina pracy urzędu tj. pn., wt., czw. w godz. 7oo - 15oo, środa 7oo - 16oo oraz piątek od 8oo do 14oo. Zgodnie z atr. 39 i 40 strony mogą składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie przez okres 21 od dnia otrzymania pisma.

            Zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy /www.goleszow.bip.net.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Goleszowie.