Ogłoszenie o przetargu

 

Wójt Gminy Goleszów ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na najem lokalu użytkowego nr 1 znajdującego się w przyziemiu budynku przy ul. Graniczna 3 w Lesznej Górnej, 43-445 Dzięgielów usytuowanym na parceli pg. 2036/2 objętej KW Nr BB1C/00088926/5.

Lokal o pow.40,14 m2 składający się z dwóch pomieszczeń garażowych, każdy o pow.20,07 m2.

Cena wywoławcza za 1 m2 lokalu nr 1 wynosi 5,00 zł + 23 % podatek VAT + media.

 

Lokal przeznaczony jest na garażowanie samochodów lub magazyn i jest wyposażony w instalację elektryczną, (brak ogrzewania).

 

Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 5 lipca 2011r.(wtorek) w godzinach od 8.00 do 9.00.

Osoby zainteresowane zawarciem umowy najmu mogą składać oferty do dnia 28 lipca 2011 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Goleszów w zamkniętych kopertach z adnotacją „przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Graniczna 3 w Lesznej Górnej”.

 

Otwarcie kopert nastąpi w dniu 1 sierpnia 2011 roku o godz.10.00 w sali na I piętrze w budynku Urzędu Gminy Goleszów przy ul.1 Maja 5.

 

W ofercie należy przedstawić:

- imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę firmy i jej siedzibę,

- datę sporządzenia oferty,

- propozycję stawki czynszu za

-sposób zagospodarowania lokalu,

- wyciąg z rejestru o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wypis z rejestru handlowego- dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą

-dowód wpłacenia wadium,

-zaświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na konto w BS Cieszyn /O Goleszów nr 16 8113 1020 2002 0000 0648 0007 wadium w wysokości 25,00 zł w terminie do dnia 28 lipca 2011 r.

Wadium wpłacane przez osobę, której oferta zostanie przyjęta zostanie na poczet czynszu za lokal, a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy najmu, wadium przepada

na rzecz wynajmującego .

 

Informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy Goleszów tel.33/4790510 w.27