Zamawiający:
Gmina Goleszów, 43-440 Goleszów, ul. 1 Maja 5

Tytuł przetargu:
Budowa sieci wodociągowej w Kisielowie, rejon ulicy Wspólnej o długości 593 mb, w tym Dn PE 578 mb , Dn 40 PE 15 mb.

CPV:
45231100-6 ,45232150-8 ,

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówien publicznych / u. Pzp/ i nie podlegają wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art,. 24 ust. 1 i 2 u. Pzp.

Termin realizacji:
15 .12.2008 r.

Osoba odpowiedzialna:
w zakresie merytorycznej części zamówienia - Lidia Poniatowska- główny specjalista ds. inwestycji proekologicznych tel. 0 33 479 05 10 w.28 w zakresie procedury przetargowej - Jan Madzia - inspektor ds. zamówien publicznych tel. 0 33 479 05 10 w.45

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Goleszów, 43-440 Goleszów , ul. 1 Maja 5 I piętro pokój nr 16 Sekretariat Urzędu.

Oferty można składać do:
2008-10-30 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2008-10-30 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Goleszów, 43-440 Goleszów, ul. 1 Maja 5 I pietro Sala posiedzeń.

Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
Wymagane wniesienie wadium w wysokości 3 000,00 zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące