KIEROWNIK

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W  GOLESZOWIE

 

UL. CIESZYŃSKA 29    43-440 GOLESZÓW

 

OGŁASZA NABOR  Nr 3/08  NA WOLNE  STANOWISKO:

 

REFERENT W GMINNYM CENTRUM INFORMACJI
W GOLESZOWIE  1/2 ETATU

 

Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

 

 1. Niezbędne :

 

·         Wykształcenie średnie – ogólne, policealne lub  pomaturalne,

·         Znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

·         Umiejętność obsługi komputera,

·         Posiadanie  obywatelstwa  polskiego oraz nieposzlakowanej opinii,

·         Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

·         Niekaralność za przestępstwo umyślne,

·         Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym  stanowisku,

(Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed nawiązaniem stosunku pracy zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku)

 

 1. Dodatkowe:

 

  • Gotowość do dalszego kształcenia i podwyższania kwalifikacji zawodowych,
  • Komunikatywność,
  • Odporność na stres,
  • Umiejętność pracy w zespole.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

·         Kompleksowa obsługa klientów Gminnego Centrum Informacji w tym:

- udzielanie wyczerpujących informacji

- pomoc w obsłudze komputera

- pomoc w obsłudze urządzeń biurowych

·         Współpraca z Urzędem Gminy Goleszów

·         Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Cieszynie

·         Wykonywanie innych, nie objętych niniejszym zakresem dodatkowych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

·         Życiorys (CV)

·         List motywacyjny wraz z numerem telefonu,

·         Kwestionariusz osobowy (do pobrania w załączniku do ogłoszenia lub w  GOPS Goleszów)

·         Kserokopie dokumentów  potwierdzających wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy, szkolenia

·          Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

·         Oświadczenie, że niebył skazany za przestępstwo umyślne

·         Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych o treści:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późń. zm. ) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001r.  Nr  142 poz. 1593 z późn. zm. )

 

 

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach do 19 sierpnia 2008r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie ul. Cieszyńska 29 z dopiskiem nabór  Nr 3/08.

 

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata  w Biuletynie Informacji Publicznej www.goleszow.bip.net.pl oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie ul. Cieszyńska 29. Informacja o wynikach naboru zostanie także przekazana na piśmie wszystkim uczestnikom konkursu.

 

Zastrzega się, że Kierownik może w każdym czasie bez podania przyczyny zakończyć postępowanie kwalifikacyjne wyłaniania kandydatów.