Zamawiający:
Gmina Goleszów

Tytuł przetargu:
Zakup paliwa do pojazdów i sprzętu Urzędu Gminy Goleszów oraz Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Goleszów

CPV:
09132100-4

Tryb zamówienia:
tryb podstawowy bez możliwości prowadzenia negocjacji

Warunki:
zgodnie z SWZ

Termin realizacji:
od 01.12.2022 do 01.12.2023

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć na formularzu do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Oferty można składać do:
2022-11-14 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2022-11-14 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:
Zgodnie z SWZ

Wadium:
Nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące