Zamawiający:
Gmina Goleszów

Tytuł przetargu:
"Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Goleszów (etap 4) w gminie Goleszów"

CPV:
71400000-2

Tryb zamówienia:
tryb podstawowy bez możliwości prowadzenia negocjacji

Warunki:
Zgodnie z SWZ

Termin realizacji:
260 dni od podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Oferty można składać do:
2022-08-19 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2022-08-19 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:
Zgodnie z SWZ

Wadium:
Nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące