Uzupełniający Nabór na rachmistrzów

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy będą wykonywać prace spisowe w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 7 do 20 lipca 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
• mieć ukończone 18 lat,
• cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
• posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
• posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Miejsce składania ofert: 

-
pocztą tradycyjną: Urząd Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów z dopiskiem „NSP 2021 - Nabór rachmistrzów”,
- osobiście: Urząd Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5 - biuro podawcze parter
- pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mail urzad@goleszow.pl  (Wydrukuj formularz, Wypełnij, Podpisz, Zrób skan, Załącz skan do e-maila, Wyślij)

Szczegółowe informacje o naborze i druk zgłoszenia znajdują się w poniższych załącznikach