Złożona 30.06.2020 r. - skan petycji w załączeniu.

Brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję (art.4 us. 3 ustawy o petycjach)

Petycja bez rozpatrzenia - skan zawiadomienia w załączeniu