Złożona 8 marca 2019 r. - skan petycji  w załączeniu

Brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję (art. 4 us. 3 ustawy o petycjach)

Petycja bez rozpatrzenia - skan zawiadomienia w załączeniu