Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Goleszów, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

Sposób prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury, w tym zakres danych zamieszczanych w rejestrze, tryb dokonywania wpisów, zmian i wykreśleń wpisów określa ww. rozporządzenie.

 1. Rejestr instytucji kultury, zwany dalej „rejestrem”, jest prowadzony w postaci elektronicznej.
 2. Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.
 3. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: otwarty dostęp do zawartości rejestru, w tym publikację w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora, wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
 4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
 5. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
 6. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
 7. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
 8. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej odbywa się na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.) na podstawie załącznika do tej ustawy, podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.
 9. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej lub uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jego zapłaty, (chwila złożenia wniosku o wydanie odpisu). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej – Dz. U. Nr 187, poz. 1330).
 10. Składający wniosek może uiszczać zapłatę bezpośrednio gotówką w kasie Urzędu Gminy Goleszów lub bezgotówkowo na rachunek Gminy Goleszów: 16 8113 1020 2002 0000 0648 0007.
 11. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
 12. Jednocześnie zgodnie z § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189) akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury można przeglądać w Urzędzie Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5, I p., pok. 10 w godzinach urzędowania.