1) opiniowanie spraw dotyczących w szczególności:

    a) projektu i wykonania budżetu Gminy,

    b) programów gospodarczych i rozwojowych Gminy,

    c) oświaty, kultury i sportu w Gminie,

    d) polityki prorodzinnej i pomocy społecznej,

    e) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

    f) ochrony środowiska,

    g) współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2) sporządzanie i przedstawianie Radzie Gminy planów pracy i rocznych sprawozdań z działalności Komisji;

3) opiniowanie wszystkich spraw skierowanych do Komisji przez Radę Gminy.