Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał Rady Gminy Goleszów w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach oraz w sprawie likwidacji Szkolnego Punktu Filialnego w Goleszowie Równi Szkoły Podstawowej w Goleszowie.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 29 lutego 2012 roku do 14 marca 2012 roku.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektami obu uchwał zamieszczono na stronie internetowej urzędu www.goleszow.pl w zakładce Konsultacje społeczne oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Goleszów. W ogłoszeniu wskazano sposób, miejsce i termin zgłaszania opinii oraz osobę udzielającą wyjaśnień.

W wyznaczonym terminie konsultacji zgłoszono 19 opinii – piętnaście dotyczących likwidacji Szkoły Podstawowej w Bażanowicach i cztery dotyczące Punktu Filialnego w Goleszowie Równi.

 

.Goleszów, 29 marca 2012 roku