Rada Gminy uchwaliła następujący zakres działania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia:

 

1)   opiniowanie spraw dotyczących:

 

a)   edukacji,

b) gminnych instytucji kultury i zakresu ich działania,

c)  kultury fizycznej i turystyki, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

d) ochrony zdrowia,

e) pomocy społecznej,

f)  polityki prorodzinnej,

g) prac remontowych przeprowadzanych w placówkach oświatowych,  kulturalnych i sportowych oraz analizowanie ich wykonania,

h) organizacji pozarządowych w zakresie działań dotowanych z budżetu Gminy,

i)  działalności sportowej w szkołach podstawowych i gimnazjum,

 

2) sporządzanie i przedstawianie Radzie Gminy rocznych sprawozdań z działalności Komisji,