KIEROWNIK

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W GOLESZOWIE

UL. CIESZYŃSKA 29   43-440 GOLESZÓW

 

OGŁASZA NABÓR    NR   4/08    NA WOLNE STANOWISKO

REFERENT W GMINNYM CENTRUM INFORMACJI

W GOLESZOWIE  1  ETATU

 

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 

 1. Niezbędne:

 

·        Wykształcenie średnie- ogólne, policealne lub pomaturalne,

·        Znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

·        Umiejętność obsługi komputera,

·        Posiadanie obywatelstwa polskiego oraz nieposzlakowanej opinii,

·        Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

·        Niekaralność za przestępstwo umyślne,

·        Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku ( kandydat wyłoniony w drodze naboru przed nawiązaniem stosunku pracy zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku)

 

 1. Dodatkowe:

 

  • Gotowość do dalszego kształcenia i podwyższania kwalifikacji zawodowych,
  • Komunikatywność,
  • Odporność na stres,
  • Umiejętność pracy w zespole

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  • Kompleksowa obsługa klientów Gminnego Centrum Informacji w tym: udzielanie wyczerpujących informacji związanych z zadaniami Gminnego Centrum Informacji,

Pomoc w obsłudze komputera,

Pomoc w obsłudze urządzeń biurowych.

·        Współpraca z Urzędem Gminy Goleszów

·        Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Cieszynie

·        Wykonywanie innych, nie objętych niniejszym zakresem dodatkowych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

  • Życiorys (CV )
  • List motywacyjny wraz z numerem telefonu,
  • Kwestionariusz osobowy ( do pobrania w załączniku do ogłoszenie lub w GOPS Goleszów )
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy, szkolenia,
  • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • Oświadczenie, że nie był skazany za przestępstwo umyślne,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 1997r. o ochronie danych osobowych ( DZ. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późń. zm. ) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( DZ. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późń. zm. )

 

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach do 19 września 2008r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie ul. Cieszyńska 29 z dopiskiem Nabór 4/2008.

 

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata w Biuletynie Informacji Publicznej www.goleszow.bip.net.pl oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie ul. Cieszyńska 29. Informacja o wynikach naboru zostanie także przekazana na piśmie wszystkim uczestnikom konkursu.

 

Zastrzega się, że Kierownik może w każdym czasie bez podania przyczyny zakończyć postępowanie kwalifikacyjne wyłaniania kandydatów.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W Goleszowie

 

Krystyna Klimus