Złożona 8 maja 2019 r. - skan petycji  w załączeniu

Brak zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję (art. 4 us. 3 ustawy o petycjach).

Petycja bez rozpatrzenia - skan zawiadomienia w załączeniu.