Do zadań na Stanowisku ds. Rozwoju Gminy należy w szczególności:

1) koordynowanie działań związanych z procesem planowania strategicznego rozwoju gminy, w tym okresowa aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy stosownie do zmieniających się uwarunkowań społecznych i gospodarczych;

2) ustalanie zasad i metodyki prac nad strategią rozwoju gminy oraz programami operacyjnymi;

3) formułowanie i opracowywanie we współpracy z referatami urzędu gminy, jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami nadrzędnych celów i priorytetów rozwoju gminy;

4) współpraca z referatami urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi przy przygotowywaniu i opiniowaniu programów operacyjnych oraz innych dokumentów wykonawczych Strategii Rozwoju Gminy;

5) współpraca i uczestnictwo w procesach konsultacji społecznych i informowanie w zakresie rozwoju gminy;

6) współorganizacja i uczestnictwo w procesach konsultacji społecznych i informowanie w zakresach rozwoju gminy.