Rada Gminy uchwaliła następujący zakres działania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

1) opiniowanie spraw dotyczących:

 

a)  projektu budżetu Gminy,

b)  wykonania budżetu Gminy,

c)  projektów  studium i planów zagospodarowania przestrzennego Gminy,

d)  programów gospodarczych Gminy,

e) dróg gminnych i organizacji ruchu drogowego,

f)  zaopatrzenia ludności w wodę oraz prowadzenia gospodarki ściekowej,

g) komunalnego budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami,

h) prac remontowych obiektów innych niż oświatowe, kulturalne i sportowe,

i)  porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

j) cmentarzy gminnych,

k) ochrony środowiska i przyrody,

l) działalności Gminnej Spółki Wodnej,

m) herbu Gminy, nazewnictwa ulic,  placów i wznoszenia pomników,

 n) współpraca z organizacjami zajmującymi się sprawami rolnictwa,

 

2) sporządzanie i przedstawianie Radzie Gminy rocznych sprawozdań z działalności komisji,