Do zakresu działania Komisji Finansów i Rozwoju Gminy należy:

1) wydawanie opinii w zakresie projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy;

2) rozpatrywanie spraw z zakresu gospodarki finansowej Gminy, w tym kwestii związanych z realizacją budżetu Gminy, ustalaniem wysokości podatków i należności za usługi komunalne;

3) opiniowanie projektów uchwał rodzących skutek finansowy dla budżetu Gminy;

4) rozpatrywanie spraw z zakresu planowania i realizacji inwestycji od strony finansowej, w tym również dotyczące kwestii funduszy pozabudżetowych;

5) opiniowanie kierunków i programów rozwoju Gminy;

6) analizowanie i opiniowanie zadań gminnych w zakresie inwestycji, modernizacji i remontów;

7) analizowanie i ocenianie współpracy Gminy z podmiotami gospodarczymi funkcjonującymi na jej terenie;

8) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych przez Radę Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy lub wnoszonych przez członków Komisji.