Program wspólpracy  Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Uchwalony dnia 28 pażdziernika 2015 roku uchwałą nr 0007.60.2015 Rady Gminy Goleszów - treść uchwały tutaj