Przewodnicząca zawiadamia, że posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia, odbędzie się

06 listopada (czwartek) 2014 r. o godz. 13.15

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Goleszowie

 

Porządek obrad:

 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.
3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku.
4. Sprawy bieżące realizowane przez Urząd Gminy będące w kompetencji Komisji