Przewodnicząca zawiadamia, że posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia, odbędzie się

27 października (poniedziałek) 2014 r.  godz. 15.00

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Goleszowie

 

Porządek obrad:

 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2015.
3. Sprawozdanie Komisji z działalności w roku 2014.
4. Sprawy bieżące realizowane przez Urząd Gminy będące w kompetencji Komisji.