OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Goleszów

Ul. 1 Maja 5

43-440 Goleszów

Tel. 033 4790510-13 fax 033 4790516

Adres strony internetowej na której zamieszczona jest SIWZ

WWW. goleszow.bip.info.pl

Osoby upoważnione do kontaktu w sprawach zamówienia

W zakresie merytorycznej części zamówienia - Zbigniew Kohut inspektor ds. .funduszy zewnętrznych,

W zakresie procedury przetargowej  - Jan Madzia inspektor ds. zamówień publicznych

Tel. 033 479 05 10-13

Przedmiot zamówienia

Modernizacja terenów sportowo-rekreacyjnych w Goleszowie obejmująca:

1.Dostarczenie i montaż  integracyjnego

 zestawu zabawowego  1 komplet

2.Dostarczenie i montaż huśtawki

 sprężynowej  2 sztuki

3.Dostarczenie i montaż huśtawki 

  wagowej 1 sztuka

4.Dostarczenie i montaż huśtawki

 podwójnej / dwuosobowej/  1

  komplet

5.Wykonanie nawierzchni amortyzującej

  na powierzchni 

Możliwość złożenia oferty częściowej

NIE

Termin wykonania zamówienia

Do 31 sierpnia 2008 roku

Kryteria oceny ofert

Cena 100 %

Miejsce i termin składania ofert

20.06. 2008 r. do godziny 10:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Goleszowie I piętro pokój nr 16

Miejsce i termin otwarcia ofert

20.06.2008 r. godzina 11:00 Urząd Gminy w Goleszowie I piętro –Sala posiedzeń

 

 

 

Wójt Gminy Goleszów

Zbigniew Wacławik