Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę wodociągu wraz z przyłączami domowymi w rejonie ulicy Wolności w Goleszowie

Numer  sprawy UG-95/08.

 

Działając na podstawie art.92 ust.1,pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje , że w prowadzonym postępowaniu wybrano  do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

   „HYDRO- INSTAL „ Zakład Instalacji Sanitarnych Stroński – Homa

     Spółka Jawna     43-391MAZAŃCOWICE  , nr 178 .

 

Uzasadnienie wyboru:  wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo, spełniającą wymagane warunki, nie podlegającą odrzuceniu.

 

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest   skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie  do dnia 18.06.2008 r. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć aktualne atesty dla materiałów, które będą zabudowane na wodociągu i będą miały kontakt z wodą pitną /rury, kształtki, uszczelki, armatura / celem  uzyskania dla tych materiałów oceny higienicznej wydanej przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie.

 

Podstawa prawna dokonanego wyboru : art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeks cywilny.

Środki ochrony prawnej:  Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej zapisane w Dziale VI -„Środki ochrony prawnej”,  ustawy Prawo zamówień publicznych .

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego . Protest wnosi się w terminie 7 dni licząc od dnia w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

 

 

 

           

                                                                                      Wójt Gminy Goleszów