Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Spacerowa w Puńcowie.

Numer  sprawy UG-86/08.

 

Działając na podstawie art.92 ust.1,pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje , że w prowadzonym postępowaniu wybrano  do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

            Firma „KAMRAT” 43-245 STUDZIONKA ,ul. Wodzisławska 1 .

 

 

Uzasadnienie wyboru:  wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo, spełniającą wymagane warunki, nie podlegającą odrzuceniu.

 

 

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest   skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie  do dnia 10.06.2008 r.

Podstawa prawna dokonanego wyboru : art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeks cywilny.

 

 

Środki ochrony prawnej:  Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej zapisane w Dziale VI -„Środki ochrony prawnej”,  ustawy Prawo zamówień publicznych .

 

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego . Protest wnosi się w terminie 7 dni licząc od dnia w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

                                                                                      Wójt Gminy Goleszów