OGŁOSZENIE O   ZAMÓWIENIU

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu 19.05.2008 r. numer ogłoszenia 105420-2008

 

 

 

Nazwa i adres     ZAMAWIAJĄCEGO

Urząd Gminy Goleszów

ul. 1 Maja 5

43-440      Goleszów

tel. 033 479 05 10-13     faks 033 479 05 16

Adres strony internetowej na której zamieszczona jest SIWZ

WWW.goleszow.bip.info.pl

 

Tryb Postępowania

 

Rodzaj zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

Roboty budowlane  CPV 

45231100-6  ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów,

 45232150-8  roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

Osoby upoważnione do kontaktu

w zakresie merytorycznej części zamówienia – Lidia Poniatowska  -główny specjalista ds.  inwestycji proekologicznych tel. 033 479 05 10 wew. 28 

 

w zakresie procedury przetargowej  Jan Madzia insp. d.s zam. publicznych  tel. 033 479 05 10 – 13  faks 33 479 05 16 e-mail zamowpub@poczta.onet.pl

Przedmiot zamówienia

Budowa wodociągu wraz z przyłączami domowymi w rejonie ulicy Wolności w Goleszowie o długości sieci 951 mb, 11 przyłączami do budynków o długości 466 mb

Możliwość złożenia oferty częściowej

NIE

Możliwość złożenia oferty wariantowej

NIE

Termin wykonania zamówienia

30.09. 2008 roku

Opis warunków udziału w postępowaniu

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

Wymagane wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Kryteria oceny ofert

Cena   100 %

Miejsce i termin składania ofert

10.06.2008 r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy I piętro pokój nr 16

Miejsce i termin otwarcia ofert

10.06.2008 r. godz. 11:00,  I piętro sala posiedzeń

Termin związania ofertą

30 dni

Umowa ramowa

NIE

Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

NIE

 

 

 

 

 

 

Wójt  Gminy  Goleszów