OGŁOSZENIE O   ZAMÓWIENIU

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu 19.05.2008 r. numer ogłoszenia 105507-2008

 

 

 

Nazwa i adres     ZAMAWIAJĄCEGO

Urząd Gminy Goleszów

ul. 1 Maja 5

43-440      Goleszów

tel. 033 479 05 10-13     faks 033 479 05 16

Adres strony internetowej na której zamieszczona jest SIWZ

WWW.goleszow.bip.info.pl

 

Tryb Postępowania

 

Rodzaj zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

Roboty budowlane  CPV 

                          45233330-1 - fundamentowanie ulic

                                           45233252-0 - nawierzchnia ulic

Osoby upoważnione do kontaktu

w zakresie merytorycznej części zamówienia – Jerzy Hławiczka -główny specjalista ds. remontów i inwestycji tel. 033 479 38 34 

 

w zakresie procedury przetargowej  Jan Madzia insp. d.s zam. publicznych  tel. 033 479 05 10 – 13  faks 33 479 05 16 e-mail zamowpub@poczta.onet.pl

Przedmiot zamówienia

Remont drogi ulicy Osiedlowej w Kisielowie o długości 165 mb i szerokości

Możliwość złożenia oferty częściowej

NIE

Możliwość złożenia oferty wariantowej

NIE

Termin wykonania zamówienia

15.07. 2008 roku

Opis warunków udziału w postępowaniu

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

Wymagane wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Kryteria oceny ofert

Cena   100 %

Miejsce i termin składania ofert

09.06.2008 r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy I piętro pokój nr 16

Miejsce i termin otwarcia ofert

09.06.2008 r. godz. 11:00,  I piętro sala posiedzeń

Termin związania ofertą

30 dni

Umowa ramowa

NIE

Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

NIE

 

 

 

 

 

 

Wójt  Gminy  Goleszów