Goleszów,dnia 14.04.2008 r.

                               Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont kapitalny dróg gminnych: ul. Prosta w Kisielowie, ul. Wesoła w Kozakowicach Górnych, droga Godziszów -na Kozakowice Dolne -ul.Stawowa.

 Numer sprawy: UG-42/08

Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje,że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

                         EUROVIA POLSKA S.A. 53-609 WROCŁAW ,ul. Fabryczna 20 B .

Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta z najkorzystniejszą ceną,spełniająca wymagane warunki,nie podlegająca odrzuceniu.

 Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 24.04.2008 roku.

Podstawa prawna dokonanego wyboru: art.91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeks cywilny.

                                                                                            Wójt Gminy Goleszów