Przewodnicząca Komisji Edukacji zwołuje posiedzenie na 21.10.2013 na godzinę 15.00.

Tematyka:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Wydanie opinii w sprawie złożonych wniosków na poprzednim posiedzeniu Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące realizowane przez Urząd Gminy będące w kompetencji Komisji