Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Goleszów ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na najem lokalu użytkowego  znajdującego się na parterze budynku nr 79 w Cisownicy,43-440 Goleszów, usytuowanego na parceli pg. 46/3 objętej KW Nr BB1C/00048440/2.

Lokal o pow. 34,60 m2 składający się z dwóch pomieszczeń, wyposażony w instalację elektryczną, wodno kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.
Cena wywoławcza za 1 m2 lokalu nr 1 wynosi 6,80 zł + 23 % podatek Vat + media.
Lokal przeznaczony jest na nieuciążliwą działalność gospodarczą.

Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 21 maja 2013r.(wtorek) w godzinach od 10.00 do 12.00.

Osoby zainteresowane zawarciem umowy najmu mogą składać oferty do dnia  17 czerwca 2013 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Goleszowie w zamkniętych kopertach z adnotacją przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w budynku nr 79 w Cisownicy.
Otwarcie kopert nastąpi w dniu 18 czerwca 2013 roku o godz.10.00 w sali na I piętrze w budynku Urzędu Gminy w Goleszowie przy ul.1 Maja 5.

W ofercie należy przedstawić:
-imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę firmy i jej siedzibę,
-datę sporządzenia oferty,
-propozycję stawki czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu (do czynszu dolicza się 23 % podatek  VAT),
-sposób zagospodarowania lokalu,
-wyciąg z rejestru o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wypis z rejestru handlowego-
 dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą
-dowód wpłacenia wadium,
-oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na konto w BS Cieszyn /O Goleszów  nr 16 8113 1020 2002 0000 0648 0007 wadium w wysokości 30,00 zł w terminie do dnia 14 czerwca 2013 r.
Wadium wpłacane przez osobę, której oferta zostanie przyjęta na poczet czynszu za lokal, a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz wynajmującego .


Informacji udziela Referat Komunalny w Urzędzie Gminy w Goleszowie pok.13 tel.33/4790510 w.27.


Uwaga: lokal jest obciążony najmem, który wygasa w dniu 31 maj 2013 roku.