Przewodnicząca Komisji zawiadamia, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się

7 maja 2013 r. o godz. 13.00

w sali sesyjnej UG Goleszów

 

Porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Sporządzenie i przyjęcie protokołu z kontroli Biblioteki Gminnej wraz z filiami.
 3. Kontrola kosztów utrzymania Filii Szkoły Podstawowej w Kisielowie.
 4. Rozpatrzenie:
  1. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012rok
  2. informacja o stanie mienia komunalnego
 5. Zapoznanie się z opinią RIO o przedłożonych sprawozdaniach.
 6. Sformułowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2012 rok.
 7. Sprawy bieżące.