Program wspólpracy  Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

Uchwalony dnia 20 listopada 2012 roku uchwałą nr 80/2012 Rady Gminy Goleszów - treść uchwały tutaj

Zmieniony dnia 30 stycznia 2013 roku uchwałą nr 0007.1.2013 Rady Gminy Goleszów - treść uchwały tutaj