Wójt Gminy Goleszów informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) o możliwości zgłaszania osób do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana zarządzeniem wójta w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ogłoszonego zarządzeniem nr 0050.38.2013 Wójta Gminy Goleszów z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku.

    Każda z organizacji pozarządowych oraz każdy z podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej. W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji i podmiotów, które złożyły ofertę w ramach konkursu.

    W pracach komisji konkursowej mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:
- zostały wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
- korzystają z pełni praw publicznych.


Udział w pracach komisji jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu komisji konkursowej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej należy dokonać na załączonym do ogłoszenia formularzu.

Wypełniony formularz opatrzony datą, pieczęcią organizacji, podpisany przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Goleszów, bądź przesłać na adres Urzędu Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów do dnia 18 marca 2013 r. do godz. 8:00 (decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy).

 

Zarządzenie nr 0050.48.2013 Wójta Gminy Goleszów z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowaszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku -  kliknij tutaj